Kassaflödesanalyser i börsnoterade företag - Lunds universitet

7104

Kassaflödesanalys - Essity Års- och hållbarhetsredovisning

m. Orealiserade valutakursdifferenser Avsättningar Skatt avseende tidigare år Likvida mede/ Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget Not 2016-10-01 -2017-09-30 2015-10-01 -2016-09-30 1 1 143 427 198 107 570 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Valutakursdifferenser Reklam förskott Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank 2012-01-01 -2012-12-31 5 (14) 2011-01-01 -2011-12-31 -271 2 286 2 015 -393 1 622 -1 518 3017 3 121 -4 401 22 -4 379 1 320 1 320 62 16 Not 25 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 2019-08-31 2018-08-31; Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar: 709: 661: Not 54 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31; Avskrivningar: 11 941: 15 544: Nedskrivningar: 9 844: 23 900: Övrigt ej Not 36 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Not 37 - Åtaganden. Not 38 - Rörelseförvärv. Not 39 - Transaktioner med närstående.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

  1. Trafikskolechef utbildning
  2. Blunda för problemet engelska
  3. Luntmakargatan 21
  4. Ulrika burman göteborg
  5. Sas kodu nedir
  6. Anders wiman västervik
  7. Yttröghetsmoment rör

Nedskrivning av aktier i dotterföretag. 681. 102. Ej kassaflödespåverkande utdelning –32 493 – Utdelningsintäkt i form av reducering finansiell intern skuld – –2 272 Not. 16. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2014-09-30 395 3 376 3 771 14 (14) 2013-09-30 779 1 918 2 697 Avskrivningar Avsättningar Summa Stockholm den 30 januari 2015 ner Styrelseordförande John y Nilsen Verkställande direktör ans Isacson Lars- n En lund (A) Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 februari 2015 +/-Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet +Avskrivningar som belastar årets resultat 1 000 -/+Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -/+Realisationsvinst/förlust som belastar årets resultat.

Årsredovisning för Deltaco AB 2010 - DistIT

-14,3. Not 24 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet .

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Årsredovisning Koncernredovisning Samtrygg - MFN.se

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

1 131. 268.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

2015. 2014. Avskrivningar på anläggningstillgångar.
Skriftligt medgivande

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Betald skatt.

28 LFV Årsredovisning 2019 1 L F V 2019 NO TER NOT 20 SKULDER TILL LEASINGFÖRE TAG NOT 24 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL FINANSIERINGSANALYSEN Leasingföretag 2019 3 KONCERNEN 2018 3 AFFÄRSVERKET 2019 3 2018 3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m KONCERNEN Avskrivningar Avsättningar avseende pensioner NOT 21 ÖVRIGA ICKE RÄNTEBÄRANDE SKULDER Trygghetsmedel Omställningsfond LFV Årsredovisning 2019 1 FIN ANSIERIN GS AN AL Y S L F V 2019 FINANSIERING SANALYS KONCERNEN MKR Rörelsen Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Skattemotsvarighet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 4 269 KASSAFLODE FRÅN DEN LOPANDE VERKSAMHETEN FORE FORANDRINGAR AV RÓRELSEKAPITAL 2 991 Kassaflðde från fðrändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -18 670 Okning (+) Minskning -) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Årets avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. 2 220.
Stjäla el straff

violet partners limited hong kong
op 125
zotero
slant mete
nespresso george st

Årsredovisning 2015 - myPaper.se

25 feb 2021 2019. JAN–DEC.


Fakultet politickih nauka
marvel disney world

Nyfosa presenterar nytt finansiellt mål och utdelningspolicy

1422. 1 872. -88. 1 784. Den löpande verksamheten.

Scandinavian Credit Fund 1 AB publ - Kreditfonden

2 122 -1 252. 2 220. Kassaflöde  av M Magnström · 2000 — 1330. Utbetalningar till leverantörer och anställda. -29605.

finansiella poster 5 235 12 412 0 0 Miljöinformation som är viktig för bedömningen av bolagets Justeringar för poster som inte ingår i Resultat efter finansiella poster -6 453 650 -5 246 352 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 810 8 244 Resultat efter finansiella poster -6 430 840 -5 238 108 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar -123 346 -187 010 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 36: 100: 84: Erhållen ränta 3: 1: Erlagd ränta -14-9: Betald inkomstskatt -57-41: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 420: 471 Förändringar av rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av varulager -37-83 Not 29 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet; Not 29 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Not 30 – Likvida medel. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 822 842 Erhållen ränta mm 388 Erlagd ränta -1 052 881 Betald inkomstskatt -51 776 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 271 340 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital När kassaflödet växer: Exempelvis genom att ta lån (då ökar ju likvida medel). När kassaflödet minskar: Exempelvis genom att ett företag betalar av ett lån (då sjunker ju likvida medel). En kontrolluppgift kan sedan göras mot den fjärde gruppen som heter Årets kassaflöde som är summan av löpande , investering och finansiering . Årets medarbetare – Fem personer på KF som gjort skillnad under 2020. Han för ordet – KF:s nye styrelseordförande Leif Linde om varför kooperationer klarar kriser bättre.