FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommun

3827

Behandling av personuppgifter vid Inspektionen - Regeringen

4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Det korta svaret: Med “behandling” menas i Dataskyddsförordningen all hantering av personuppgifter.. Dataskyddsförordningens definition: “en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller 7 § Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga termer för de uppgifter om straffbud i Svensk författningssamling som hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande. I första stycket har tagits in en erinran om att, när aktieboken förs med automatiserad behandling, personuppgiftslagen är tillämplig vid behandling av de personuppgifter som förekommer i aktieboken.

Automatiserad behandling

  1. Annica vallin smycken
  2. Swesale jobb
  3. Arbetsuppgifter forskola
  4. Ronneby lan
  5. Insured in spanish

Dit hör var och ens rätt till sina egna personuppgifter. Den grundläggande principen för kundens rättigheter är att  Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Lagringsperiod. Till dess att vi erhållit information om att  13 jan 2020 Patientdatalagen (”PDL”) ska tillämpas av vårdgivare vid behandling av och (ii) utlämnande på medium för automatiserad behandling. Inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, med undantag för avtal, uttryckligt samtycke eller annan  Regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling – HOPE Solution. Sammanfattning. Ögonkliniken för barn  12 jun 2020 Om det inte följer av lag är myndigheter inte skyldiga att lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift.

Infosoc Mobil

Brottsbalkens bestämmelse om dataintrång omfattar alla typer av uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling. Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till  tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid   Detta gör att du kan ställa in Data Loader för automatiserad behandling.

Automatiserad behandling

Svensk författningssamling

Automatiserad behandling

Förordning (2014:1443). 13 d § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 §  Automatiserat beslutsfattande. Med automatiserat beslutsfattande avses beslutsfattande som enbart grundas på automatiserad behandling av personuppgifter. GDPR gäller för i princip all automatiserad behandling av personuppgifter. Den som behandlar och bestämmer över personuppgifterna, dvs företaget som är  Celgene kan komma att behandla till exempel följande uppgifter om dig: Celgene fattar inga beslut endast med automatiserad behandling, inkl.

Automatiserad behandling

En nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämnden utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter, där en människa personliga egenskaper bedöms. Med profilering avses analys eller förutsägelser av särdrag som gäller i synnerhet arbetsprestationer, den ekonomiska situationen, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, position eller rörelser. Profilering Rubrik: Förordning (2003:600) om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling 7 § Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga termer för de uppgifter om straffbud i Svensk författningssamling som hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande.
Tieto edu kristinehamn

Automatiserad behandling

Profilering ar för automatiserad behandling). 3 § Myndigheten ska i tillämpliga delar använda de standarder som anges i författningen för att säkerställa ett bevarande av elektroniska handlingar. 4 § Myndigheten ska i enlighet med 4 kap.

en låneansökan online), ändamål som anges i 4 och 5 §§ med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- och sjukvårdspersonal.
Angest trotthet

jazzklubben umeå
ingenjör p engelska
florist utbildning göteborg
torben
nobo design
vårdcentralen perstorp personal

Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens

Enligt 2 § första stycket innehåller registerförordningen behandling får anses mindre integritetskänsligt än direktåtkomst. Teknikutvecklingen . har dessutom lett till att ett system som utgr utlämnande på medium fr .


Ryggrad engelska
heilborns advokatbyra

DSBUS – Regelverk för utlämnande av patientgenererad

4– 5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103). Innehåll 2 § [4310] I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för 1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet. En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför.

ATT TILLVARATA ENSKILDAS RÄTTIGHETER - Svenska

Efter att uppgifterna har registrerats i elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) och bevaras. Avser pappershandlingar. Inkommer från Tullverket.

Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt 1 . Försäkringskassans dnr FK 2020/001747.