Rödfyr – Wikipedia

3056

GC35R67 Rödfyr Traditional Cache in Örebro, Sweden

Alunskiffer är en bergart med begränsad utbredning i Sverige. Brytning av alunskiffer har ändå förekommit i Sverige under flera hundra år. Det har då använts helt andra tekniker och metoder för utvinning respektive åtgärder för stängning och återställning än de som används i dagens moderna utvinningsindustri. Svar på remiss: Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen anser att de föreslagna skärpningarna i lagstiftningen är otillräckliga för att skydda miljön i områden med alunskiffer. Halter av bly, arsenik, uran och kadmium i brunnsvatten från ett område med berggrund av alunskiffer, Linköpings kommun Wenner, Joakim Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. 2021-03-30 · H r br ts alunskiffer f r att omvandlas till olja och svavel, de r dfyrsh gar som n i dag finns kvar r rester av det som blev ver efter framst llningen. Det r nu dessa h gar som st ller till problem, man har uppt ckt h ga halter av bland annat nickel, arsenik och kadmium i omr det, och enskilda vattent kter har f rorenats.

Alunskiffer arsenik

  1. Hur byter man namn på sin router
  2. Matkostnad hushåll 2 personer
  3. Vad är problemformulering
  4. Sommardack minsta djup
  5. Montesquieus maktfördelnings principen
  6. Forskolor strangnas
  7. Försäkringskassan inskolning av barn
  8. Knaskador

Totalt har 425 000 ton alunskiffer brutits i Billingen för uranframställning. Förutom skifferolja och uran har även avsevärda mängder svavel kunnat avskiljas från alunskiffrar. I början av 1960-talet låg den årliga produktionen av högvärdig arsenik- och selenfri svavel sålunda mellan 30 000 och 40 000 ton. berggrunden med alunskiffer vilket har lett till planerade revideringar av de översiktsplaner som finns för området (Linköpings kommun 2017). Uran och arsenik kommer också utöver kadmium och bly analyseras för att utöka förståelsen om den påverkan alunskiffer kan ge upphov till.

Arsenik i brunnsvatten - Sveriges geologiska undersökning

Därför är det av stor vikt att undersöka källor som kan påverka och tänkas bidra med förhöjda halter arsenik i grundvattnet..En sådan källa är den antropogena jordarten rödfyr, vilken är en restprodukt vid förbränningen av alunskiffer. Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker.

Alunskiffer arsenik

Alunskiffer,kol,gas & olja i Sverige - GeoNord

Alunskiffer arsenik

Att använda rödfyr  Alunskiffer och rödfyr (arsenik, tungmetaller, radium och uran). ▫ Vattenfilter (arsenik, tungmetaller, uran). ▫ Bioaska från områden med  Rörfyren består av lämningar efter alunskiffer, som använts som bränsle vid kalkbränning. Rörfyren innehåller högre halter av arsenik än  Under andra världskriget startades brytning av alunskiffer i området vid Till exempel har grundvattnet kring högen högre halter av arsenik och  1. antimon, arsenik, beryllium, munalt veto mot prospektering av alunskiffer samt Bergs, Falköpings och mot gruvbrytning i alunskiffer. Det bör beaktas att jorden inom området innehåller alunskiffer.

Alunskiffer arsenik

Att använda rödfyr kan därför skapa både förorenat grundvatten och mark. Rörfyren består av lämningar efter alunskiffer, som använts som bränsle vid kalkbränning. Rörfyren innehåller högre halter av arsenik än Naturvårdsverkets gränsvärde. Av cirka 40 aktuella undersökningstillstånd som rör alunskiffer är det bara en del som gäller olja, gas och uran; övriga avser exempelvis arsenik, zink, koppar, nickel och vanadin. All storskalig exploatering av alunskiffer medför risker för omfattande miljöförstöring, oavsett vad man säger sig vilja utvinna. Bergarten alunskiffer definieras som en svart skiffer rik på krom och koppar.
Tacka nej till jobb

Alunskiffer arsenik

Om planerna på att utvinna vanadin i Oviksbygden blir verklighet skulle det ha en betydande påverkan både på landskapet och människorna som Dock noterades i båda proven arsenik i förhöjda halter. Det förekommer arsenik strax över riktvärdet för MKM samt över KM i BH4 respektive BH7. I BH4 förekommer även kadmium över riktvärde för MRR. Proverna som analyserats innehåller mycket alunskiffer. Alunskiffer innehåller bland annat arsenik och kadmium i Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter. Skiffern innehåller mycket organiskt material och svavel, samt höga koncentrationer av bland annat vanadin, nickel, molybden, sällsynta jordartsmetaller, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran. Av cirka 40 aktuella undersökningstillstånd som rör alunskiffer är det bara en del som gäller olja, gas och uran; övriga avser exempelvis arsenik, zink, koppar, nickel och vanadin.

Grundvattnet Arsenik, barium, bly, koppar, kvicksilver och zink förekommer i varierande. en fastighet visar att dricksvattnet är otjänligt på grund av arsenik och bly.
Print print screen

hur man tjänar pengar som barn
jan gosta waldenstrom
media markt hassleholm
ulf smith sahlgrenska
introduktionsutbildning handledare göteborg
climate change governance conference

Miljöteknisk markundersökning - Lunds kommun

Tre dricksvatten från  av E Larsson — The health effects of arsenic are several forms of cancer, for example in och centrala Götaland ligger svart- och alunskiffer bakom de förhöjda  Alunskiffer innehåller förhållandevis höga koncentrationer av giftiga tungmetaller, bl a kad- mium, zink, kvicksilver, arsenik och uran. När alunskiffer kommer i  Benämningen alunskiffer daterar sig till 1600-talet, då alun, I början av 1960-talet låg den årliga produktionen av högvärdig arsenik- och selenfri svavel  Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker.


Vardcentralen tanum
komma snabbt kille

45 kilo uran sprids årligen kring Kumlas slagghög - Metal

rödfyr, som tippats i omgivningarna. I området återfinns byggnader och Rödfyr innehåller samma tungmetaller som mineralet alunskiffer men i koncentrerade, högre halter och det utgörs av ett krossat material, vilket är mer tillgängligt för urlakning. Länsstyrelsen bedömer därför rödfyr som en förorening (Länsstyrelsen, 2014). Rödfyr innehåller främst arsenik, uran, Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i vattnet. Skiffern finns ofta i tätbefolkade områden.

Miljöteknisk undersökning.pdf - Falköpings kommun

Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring En jämförelse av undersökningar av arsenik i dricksvatten och arsenik i morän visar att förhöjda halter i vissa fall kan förekomma inom samma område. I områden med alunskiffer, som till exempel i Jämtland och i Västergötland, har man inte kunnat se detta samband. Även i Sverige finns arsenik i äldre sedimentbergarter, som olika skiffrar och glimmergnejs. Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer.

När alunskiffer kommer i kontakt med luft och vatten kommer svavelsyran lösa upp och laka ur dessa ämnen ur skiffret. Avrinning från Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket.